†mvgevi, 1 †m‡Þ¤^i 2014

BwóKyUyg

†QvÆ †evbwU Avgvi

eyaevi, 27 AvM÷ 2014

- Avj Iqv‡qR jvj‡P Rvgv Mv‡q c‡i jwZ KvUv PzjÑ `yj‡Z `yj‡Z wgwó nvwm Kx my›`i †evj| my‡hvM †c‡j Mí e‡j covi duv‡K duv‡K, bZzb ¯^cœ RvM‡j ey‡K e‡m Qwe Auv‡K| evev-gvi nvjKv Av`i gy‡L c‡o †Uvj, nvwmi S‡o Kuvcb a‡i †gNevwjKvi Pzj| †PnvivUv Zvi jvRyK jvRyK Z‡e `yóz fve, †PvL †Rvov Zvi is-Zzwj‡Z †hb […]

FZzi mvR

eyaevi, 27 AvM÷ 2014

- kvnRvnvb †gvnv¤§` Qq FZz‡Z euvav Av‡Q Avgvi evsjv‡`k MÖx®§Kv‡j e‡b e‡b Avg KuvVv‡ji †ek| el©v G‡m nvwm †dvUvq K`g Mv‡Qi dz‡j bZzb R‡j Uvcyi Uzcyi gbUv I‡V `y‡j| kirKv‡j wkDwj dz‡j myevm Qovq g‡b mv`v †g‡Ni cvjK I‡o Kvk dz‡ji e‡b| †ngšÍKvj G‡j c‡i K…lK †Qv‡U gv‡V g‡bi my‡L Mvb †M‡q bevbœ avb Kv‡U| […]

KzZKzZz K¨viv‡Z

eyaevi, 27 AvM÷ 2014

- iIkb gwZb `yB fvB ûZz Avi fzZz mvivw`b †L‡j KvZzKyZz ! Rwôi Mi‡g Mv‡q w`‡q Av‡jvqvb, †L‡j Zviv ew·s gnvexi cv‡jvqvb ! Wv‡b ev‡q wWMevwR †KD †`q jç, nuvK-WvK †kvi‡Mv‡j I‡V f‚wgK¤ú ! nvw¤ús Rvw¤ús KvZzKzZz K¨viv‡Z †n‡m MovMwo hvq b¨vov †ejZjv‡Z !

evev‡`i Mí

eyaevi, 27 AvM÷ 2014

- Avwid nvmvb bvbvb wel‡q Mí K‡i eÜz‡`i AevK K‡i w`‡Z Afx‡Ki Rywo †bB| Ii Mí ï‡b †Kej GKRbB AevK nq bv| AZby| mvg‡bi †e duvKv _vK‡jI †h me mgq jv÷ †e‡Â e‡m| cov‡kvbvq gb †bB| mviv w`b †Kej Nywoi †cQ‡b D‡o †eovq| †M‡jv evi cix¶vq A‡¼ †c‡q‡Q wZb| Bs‡iwR‡Z Wvej wWg| GB †iRvë wb‡qI […]

†iv` e„wói †Ljv

eyaevi, 20 AvM÷ 2014

- Avwdqv BebvZ iængv e„wó †iv‡`i wgwó †Ljv †`wL mKvj `ycyi e„wó G‡m m„wó K‡i kã Szcyi-Szcyi| GKUzLvwb †iv` DV‡j eÇ Mig jv‡M †iv‡`i c‡i e„wó n‡j `viæY fv‡jv jv‡M| KL‡bv fvB †iv‡`i gv‡S e„wó P‡j Av‡m †iv` e„wói GB `yóz †Ljvq †mvbvgwY nv‡m|

kir †g‡q

eyaevi, 20 AvM÷ 2014

- †iRvDj Bmjvg nvmy mv`v †g‡Ni †fjvq †f‡m bxj mygyÏi †e‡q loFZzi evsjv‡`‡k G‡jv kir †g‡q| Zvi ci‡k cye w`‡K‡Z nvm‡jv wkwki †fvi, Kgjv †iv‡`i †XD‡q †XD‡q RvM‡jv bZzb †kvi| mv‡ci g‡Zv eq †h b`x Szg‡Kv Kv‡ki cÕ‡o, Rvwi mvwi Mv‡bi my‡i cvj †bŠ‡Kvi I‡o| ïå nvIqvq gb n‡q hvq gy³ wP‡ji Wvbv, BwjK wSwjK […]

QqwU FZzi †`k

eyaevi, 20 AvM÷ 2014

- gwYKvÂb †Nvl cÖRxr ev‡iv gv‡m Av‡Qv wg‡k Zzwg QqwU FZz; gRv K‡i †Zvgvq c‡o †QvÆ †g‡q wgZz| Avg-KuvVv‡ji MÜ †c‡q n‡q †M‡j MÖx®§; Rj webv ZvB †muv`v gvwU †Zvgvq †`‡L wbt¯^| nVvr K‡i bx‡ji c‡i co‡jv †g‡Ni Rvj; wSwiwSwi e„wó wb‡q G‡j el©vKvj| mv`v Kv‡k gvV f‡i‡Q wkDwj dz‡j MvQ; wkwki †fRv kvcjv nv‡Z […]

kir G‡jv

eyaevi, 20 AvM÷ 2014

- gybwk †gv¯Ídv Kvgvj †gN e„wó‡Z jy‡KvPzwi wK PgrKvi †Ljv, GB †Zv eywS kir G‡jv Kvke‡b †h †gjv| AvKvk †e‡q †g‡Ni cvnvo hvq m‡i hvq `~‡i, wkDwj dz‡j †gŠgvwQ gayi †jv‡f D‡o| †iv‡`i †fZi e„wó G‡j †LuKwkqv‡ji we‡q, wkDwj †Kqv ei hvÎx m‡½ QvZv wb‡q|

el©v

eyaevi, 20 AvM÷ 2014

- †iRvDj Kwig Rxeb e¨vO Wv‡K †h N¨v½i N¨vs wSuwS †cvKv wSK& wSK& †Kvb †g‡N‡Z e„wó Av‡m bvB †h Zvi wVK wVK| A‡Svi avivq e„wó G‡m fwi‡q †Zv‡j †Wvev-bvjv evwoi cv‡k †Kvgi R‡j †LvKv Pvjvq Kjvi †fjv| bZzb cvwb bZzb †R‡j Rvj †d‡j †h †h_vq †m_vq WviKv cyuwU ev` c‡i bv me D‡V †h L‡ji […]

wek¦ we‡eK Kuv‡` bv

eyaevi, 20 AvM÷ 2014

- gwZqvi ingvb R¡j‡Q Av¸b wdwjw¯Í‡bÑ gi‡Q gvbyl ivwÎ-w`‡b; cyo‡Q MvRv, gvi‡Q gvbyl wek¦evmxi nq bv †Zv ûuk? RvwZmsN †evev-Kvjv evbwK gy‡bi gy‡L Zvjv| H Bûw`i gvbyl iƒc †kÖô Rx‡ei myir Lye| bv‡gB gvbyl wek¦ †Rvov _vgvq bv †KD cvMjv †Nvov| QzU‡Q †Nvov jvMvg Qvov Ak¦v‡ivnx Bûw`iv AvZ¥nviv| Amnvq AvR c¨v‡j÷vBb we‡k¦ †Kv‡bv †bB Kx […]

Bhorerkagoj Footer Logo