eyaevi, 23 RyjvB 2014

BwóKyUyg

cywk Kb¨vi C` : gvwbK †`ebv_

eyaevi, 23 RyjvB 2014

cywki `yB Kb¨vÑ †Zix Avi †gwi| `yB †g‡qi evqbvq Aw¯’i cywk| `yBw`b c‡iB C`, GKUz fv‡jv-g›` †L‡Z I‡`i Lye B‡”Q Ki‡Q| mviv eQi Bu`yi †L‡Z I‡`i Avi fv‡jv jv‡M bv| e¾vZ gvby‡liv Dw”Qó Lvevi¸‡jv †d‡j †`q, B`vbxs ZvI fv‡M cvq bv cywkiv| cywki n‡q‡Q h‡Zv R¡vjv| Av‡i evev, Avgiv njvg weovj RvZ, Avgv‡`i wRnŸvq fv‡jv-g›` […]

f‚Z KvwZ©K gywP : gwYKvÂb †Nvl cÖRxr

eyaevi, 16 RyjvB 2014

†mw`b †`evkxl‡`i evwo‡Z †ek nƇMvj †j‡M †M‡jv| welqUv wK? †`Lvi Rb¨ gbUv D`MÖxe n‡q DV‡jv| evwoi evB‡i †_‡K DuwK w`jvg| wKš‘ fv‡jv †`Lv †M‡jv bv| †k‡l evwoi †fZi †h‡ZB n‡jv| evwoi †fZi wM‡q †`L‡Z †cjvg cÖvq `yB wZbk †jv‡Ki mgv‡ek| gvSLv‡b Ii evev `uvwo‡q GKUv jvO‡ji jvwV w`‡q wb‡Ri †cQ‡b wcUv‡”Q Avi gywP XvK †cUv‡bvi […]

K`g : †iRvDj Kwig Rxeb

eyaevi, 16 RyjvB 2014

Avq LywKiv Avq †`Lwe hw` Avq dzj dz‡U‡Q K`gdzj †Rvov Kv‡b n‡e `yj Av‡iv n‡e bvKdzj cvi‡Z n‡e wejKzj| Avq †LvKviv Avq K`g Mv‡Qi Qvq cvi‡ev Gevi K`g dj Mv‡q Av‡Q kw³ej DV‡ev mevB Mv‡Q gb Lywk‡Z bv‡P| K`g wb‡q Ki‡ev †Ljv em‡e ZLb wkïi †gjv we‡q w`‡ev †LvKvLywKi _vK‡e A‡bK bvwRi-DwRi is-†ei‡Oi m¾v‡i KË […]

UzbUzwb cvwL : m„Rqv mvnv

eyaevi, 16 RyjvB 2014

UzbUzwb cvwL, UzbUzwb cvwL †Kv_vq hvI Zzwg ? †cqviv Mv‡Q †cqviv a‡i‡Q LvI bvwK Zzwg ? gvwjK †M‡Q evRv‡i Avi K‡ZvÿY ? Avm‡e GLb , Rjw` G‡mv †`L‡j, gvi‡e Z‡ZvÿY ?

wek¦Kvc : kvnRvnvb †gvnv¤§`

eyaevi, 16 RyjvB 2014

mv`v Avi AvKvwk Avg‡ii `jUv njy‡` mey‡R mv‡q‡gi ejUv| †Mvj †Mvj euvwk‡Z nB PB w`b ivZ †K †b‡e KvcUv?! `v`y †h KzcKvZ|

gylj av‡i e„wó : †kjx `vm wUUz

eyaevi, 16 RyjvB 2014

†fvi †_‡KB AvR ïiæ n‡jv gylj av‡i e„wó, wU‡bi Pv‡ji AvIqvR ï‡b jvM‡Q fvwi wgwó| GKUz wR‡ivq GKUz _v‡g †di ïiæ nq e„wó, gy» n‡q †`L‡Q Avgvi AevK nIqv `„wó| c_-NvU me hv‡”Q Wz‡e wfR‡Q Mv‡qi †g‡q, Ni †_‡K AvR †eiæ‡Z n‡e QvZv nv‡Z wb‡q| cyKzi R‡j UBU¤^yi Dc‡Q c‡o †e‡q, m~h©‡K AvR hvq bv […]

wcuc‡o : kvgxg Lvb hyeivR

eyaevi, 16 RyjvB 2014

mvwi †eu‡a QzU‡Q evwo Av¯Í †hb †i‡ji Mvwo G‡KKRb GK ewM, wcuc‡o¸‡jvi Pjb †`‡L Kv‡Ri cÖwZdjb †`‡L fvewQ †h †jL‡ev Kx? Ô`‡ki jvwV G‡Ki †evSvÕ wcuc‡o †_‡KB †kLv, Zv‡`i cÖwZ fv‡jvevmvq GB QovwU †jLv|

UzbUzwb cvwL : m„Rqv mvnv

eyaevi, 9 RyjvB 2014

UzbUzwb cvwL, UzbUzwb cvwL †Kv_vq hvI Zzwg ? †cqviv Mv‡Q †cqviv a‡i‡Q LvI bvwK Zzwg ? gvwjK †M‡Q evRv‡i Avi K‡ZvÿY ? Avm‡e GLb , Rjw` G‡mv †`L‡j, gvi‡e Z‡ZvÿY ?

K`g : †iRvDj Kwig Rxeb

eyaevi, 9 RyjvB 2014

Avq LywKiv Avq †`Lwe hw` Avq dzj dz‡U‡Q K`gdzj †Rvov Kv‡b n‡e `yj Av‡iv n‡e bvKdzj cvi‡Z n‡e wejKzj| Avq †LvKviv Avq K`g Mv‡Qi Qvq cvi‡ev Gevi K`g dj Mv‡q Av‡Q kw³ej DV‡ev mevB Mv‡Q gb Lywk‡Z bv‡P| K`g wb‡q Ki‡ev †Ljv em‡e ZLb wkïi †gjv we‡q w`‡ev †LvKvLywKi _vK‡e A‡bK bvwRi-DwRi is-†ei‡Oi m¾v‡i KË […]

wek¦Kvc : kvnRvnvb †gvnv¤§`

eyaevi, 9 RyjvB 2014

mv`v Avi AvKvwk Avg‡ii `jUv njy‡` mey‡R mv‡q‡gi ejUv| †Mvj †Mvj euvwk‡Z nB PB w`b ivZ †K †b‡e KvcUv?! `v`y †h KzcKvZ|

Bhorerkagoj Footer Logo