g½jevi, 16 †m‡Þ¤^i 2014

BwóKyUyg

f‚‡Zi f‚‡Mvj

eyaevi, 10 †m‡Þ¤^i 2014

- wjUb gnšÍ f‚Z cwiev‡ii bZzb m`m¨ f‚s‡qi eqm wZb eQi| f‚s‡qi gv fxlY `ywðšÍvMÖ¯’ †Q‡ji fwel¨r wb‡q| f‚s GKv GKv †Kv_vq †h‡Z cv‡i bv; †m me mgq evwo †divi iv¯Ív fzj K‡i| †Q‡ji fwel¨r AÜKvi| ggUs me mgq †Q‡ji m‡½ _v‡K| f‚s AvR mܨv †_‡K evqbv a‡i‡Q AvR mg¯Í ivZ †m GKv GKv XvKv […]

kir FZz

eyaevi, 10 †m‡Þ¤^i 2014

- byiæj Bmjvg eveyj mv`v mv`v †gN¸‡jv D‡o hvq Wvbv †g‡j eK¸‡jv Ny‡i hvq Kfz Kfz AvKvkUv bxj _v‡K Wvbv †gjv cvwLUv wPj _v‡K we‡j wS‡j kvcjviv dz‡U _v‡K †gŠgvwQ gayUz‡Kv Lyu‡U _v‡K dz‡U dz‡U wkDwjiv S‡i hvq evwjKvi Wvjv¸‡jv f‡i hvq Kvkdz‡j b`x cvo f‡i _v‡K †kqv‡jiv njøv K‡i _v‡K iƒ‡c iƒ‡c MÖvg¸‡jv †f‡m […]

Avq e„wó †Z‡o

eyaevi, 10 †m‡Þ¤^i 2014

- †iRvDj Kwig Rxeb kixi Kuv‡c _i _iÑ Nvg S‡I `I `i K…lvY gv‡V Kvc-avc gvQ K‡i jvd-Suvc| Mv‡Qi-B QvqvZ‡j †jvK Qz‡U `‡j `‡j| Mi‡g me Aw¯’i PvB e„wó ¯^w¯Íi| el©vKv‡j evb bvB Luv Luv K‡i gvV ZvB| gvb-Awfgvb †S‡o Avq e„wó †Z‡o|

gv‡qi nvwm gyL

eyaevi, 3 †m‡Þ¤^i 2014

- wgjb me¨mvPx eoB Mv‡Q Po–B cvwL Wzgyi Wv‡j KvK, fi-`ycy‡i D`vm my‡i NyNy cvwLi WvK| AvKvk Ry‡o †g‡Ni †fjv b`xi ey‡K evb Kv‡¯Í nv‡Z QzU‡Q wKlvY KvU‡Z gv‡Vi avb| †g‡Vvc‡_i euvK †cwi‡q A‡bK `~‡ii gvV, `yóz nvIqvq †m_vq †`v‡j bZzb w`‡bi cvV| cvKv-av‡b fi‡e †Mvjv RvM‡e g‡bi myL, mviv eQi †`L‡ev mevB gv‡qi nvwm […]

Aciƒcv kir

eyaevi, 3 †m‡Þ¤^i 2014

- †kjx `vm wUUz ki‡Zi nvIqv jv‡M Kv‡ki e‡b, †`vjv w`‡q hvq †hb mevi g‡b| cÖK…wZ n‡q I‡V iƒ‡c Aciƒcv, †PvL †hb f‡i hvq †`‡L Zvi †kvfv| mv`v Kv‡jv †gN¸wj P‡j †f‡m †f‡m, AvKv‡ki Gcvi †_‡K Icv‡i‡Z Av‡m| e„ÿ-jZv-cvZv K‡i †hb †Ljv, Pvwiw`‡K ïiæ nq Avb‡›`i †gjv| wkDwj dz‡ji M‡Ü AvKzj nq †h AšÍi, wkiwki […]

XvKvi cvwL

eyaevi, 3 †m‡Þ¤^i 2014

- Avwdqv BebvZ iængv cvwLi AvRKvj Mv‡Qi Afve XvKvi GB kn‡i ZvB †Zv cvwL em‡jv D‡o DuPz H UvIqv‡i| dzU‡jv c‡_ wiKkvi PvKv weKU kã K‡i cvwLUv ZvB D‡o †M‡jv Rvb euvPvevi Z‡i| Ggwb W‡i _v‡K cvwL XvKv kniRy‡o GKUzI bvB kvwšÍ g‡b †eovq ïay D‡o|

wkïmvwnwZ¨K I Ly‡` cvV‡Ki Mí

eyaevi, 3 †m‡Þ¤^i 2014

- †gvnv¤§` mwdDwÏb mwdK mv‡ne GKRb bvgKiv wkïmvwnwZ¨K| wZwb _v‡Kb kn‡i| gv‡S gv‡S wbR MÖv‡g †eov‡Z Av‡mb| wZwb MÖv‡g G‡jB eoiv Kv‡Q bv †M‡jI wkïiv Kv‡Q G‡m wfo K‡i| Zviv Rv‡b Kwe mv‡ne hLb G‡m‡Qb ZLb Zv‡`i Rb¨ bZzb †Kv‡bv f‚‡Zi eB wKsev wb‡Ri †jLv eB wb‡q G‡m‡Qb| Zviv Av‡iv Rv‡b Kwe mv‡ne wkï‡`i m‡½ […]

gyÐzwenxb f‚Z

eyaevi, 3 †m‡Þ¤^i 2014

- gybwk †gv¯Ídv Kvgvj gyÐzwenxb f‚ZUv _v‡K ZvjMv‡Qi H Z‡j KvKv †`†L‡Q gvgv †`‡L‡Q A‡b‡K ZvB e‡j| eveyB cvwLi evmvi g‡Zv gv‡Sg‡a¨ †Sv‡j g›` gvbyl co‡j †Pv‡L †U‡b Mv‡Q †Zv‡j|

kircix

eyaevi, 3 †m‡Þ¤^i 2014

- †iRvDj Bmjvg nvmy mv`v †g‡Ni †fjvq †f‡m iƒ‡ci gyKzU gv_vq c‡i kir G‡jv evsjv‡`‡k| Mv‡Qi cvZv b‡oP‡o Avwei ivOv mKvj‡ejv meyR Nv‡m wkwki S‡i| b`xi K‚‡j Kv‡ki mvwi gq~ic•Lx bvI †f‡m hvq myevm Qovq wkDwj evwo| AvKvk †hb wP‡ji Wvbv Zvjw`wN‡Z cÙ nv‡m wSwjK gv‡i evjyi `vbv| gb nvivq `~i †ZcvšÍ‡i †RvbvK †dvUv ïåiv‡Z […]

mv`v †g‡Ni Pv`‡i

eyaevi, 3 †m‡Þ¤^i 2014

- Avãyj AvwRR miKvi kir G‡jv ev‡b Livq mv`v †g‡Ni Pv`‡i fvcmv Mig Zv‡ji cvLvq kxZj Kiv mv`‡i| cw_K GLb PvZK cvwL dvU‡Q meyR gvV av‡b dz‡j g½v †fv‡j Lywk‡Z emvq nvU| †`qvi cv‡b mevB Pvwn ev`jv AvmyK ZvB Uvcyi Uzcyi e„wó bvwg meyR wd‡i PvB|

Bhorerkagoj Footer Logo