†mvgevi, 21 GwcÖj 2014

BwóKyUyg

el©eiY : c„w_¡k PµeË©x

eyaevi, 9 GwcÖj 2014

ZvK `ygv `yg ZvK `ygv `yg Zvj Rvwbm ¯^Y©v cqjv †ev‡kL Kvj? jvj †Wviv cvo kv`v kvwo c‡i kwiK n‡e †kvfvhvÎvq †fv‡i| Qvqvb‡Ui igbv eUg~‡j AvKzj n‡e iex›`ª-bRiæ‡j| †gjv‡Z hvm Lywki Ggb w`‡b cyZzj-euvwk eb¨v‡i w`m wK‡b| cvšÍv, Bwjk, gÐv, wgVvB K‡i el©eiY Kwim ¯^Y©v N‡i|

bRiæj Zzwg : nvwjg bRiæj

eyaevi, 9 GwcÖj 2014

Zzwg wQ‡j AwMœSiv w`b e`‡ji Mvb †Zvgvi †jLv mvg¨ †kLvq D_‡j I‡V cÖvY| gv‡Vi Kwe Nv‡Ui Kwe gRyi Kzwji gb gvqvi Kwe Qvqvi Kwe mevi AvcbRb| †Zvgvi †`ªv‡n cyo‡jv weªwUk Qvo‡jv e½f‚wg mvg¨ev‡`i gnvb cyiæl Kwe bRiæj Zzwg|

gayi we‡Kj : Av‡e`xb Rbx

eyaevi, 9 GwcÖj 2014

†Kv_vq †Zvgvi jvwUg †LvKv †Kv_vq jvUvB-Nywo A‡bK k‡Li †Ljbv¸‡jv Ki‡jv Kviv Pzwi? †MvjøvQzU Avi nv-Wz-Wz AvR nq wK Muv‡q †Ljv? nvwi‡q †M‡Q †Kv_vq †hb gayi we‡Kj †ejv| †Kv_vq †Zvgvi cyZzj LywK †Ljbv cvwZj-nuvwo †Kv_vq †Zvgvi †gjvq †Kbv gvwUi †Nvovi Mvwo? †bB †Zv †LuvRvi mgq Gme wKQz Avgiv †hb QzUwQ wK‡mi wcQz!

ˆekv‡L : kvnRvnvb †gvnv¤§`

eyaevi, 9 GwcÖj 2014

ˆekv‡L gv‡qi nvwm K…lvY N‡i my‡Li Qwe ˆekv‡L QvqvgwZ© cik w`‡q hvq iwe| ˆekv‡L wgjb †gjvq LyKzi Mv‡j kvcjv dzj ˆekv‡L jvj mv`v Avi ea~i Kv‡b SzgKv `yj| ˆekv‡L ü`q gv‡S fv‡jvevmvi bZzb Ni ˆekv‡L kc_ wbjvg Avb‡ev †gviv my‡Li ei|

MÖx‡®§ : mvB`yj nvmvb mvÏvg

eyaevi, 9 GwcÖj 2014

GB MÖx‡®§ Av‡Mi †P‡q †ewk Mig jvM‡Q Mig AvKvkcy‡i Puv` myiæ‡Ri †hb kig jvM‡Q kig| Pviw`‡K Luv Luv †iŠ` K…lK `v`vi Zby big n‡”Q big Gw`K I w`b Uvb Uvb Pig jvM‡Q Pig| Mi‡gi Qz‡U gv_v wcV cy‡o Z…òv jv‡M Z…òv ZvB e‡j ¯§„wZ D¾¡j †L‡q †`‡q ¯‹z‡j †h‡Z evqbv ai‡Q evqbv|

†Uiv f‚Z : Kvgiæj nvQvb gvmyK

eyaevi, 9 GwcÖj 2014

evev, †Uiv f‚Z bvwK Av‡Q| †m †Uivfv‡e ZvKv‡jB bvwK †QvU †QvU †g‡q‡`i a‡i wb‡q hvq| evg w`‡K †Uivfv‡e ZvKv‡j evg w`K †_‡K †g‡q a‡i wb‡q hvq| Wvb w`‡K ZvKv‡j Wvb w`K †_‡K †g‡q a‡i wb‡q hvq| ïay †g‡q‡`i †b‡e †Kb| †Q‡j‡`i wb‡Z cv‡i bv| †Q‡j‡`i Iiv †bq bv| cix wP‡bv bv| cix ïay †Q‡j‡`i †bq| […]

ïf beel© : wgR©v Avw`c

eyaevi, 9 GwcÖj 2014

cvšÍv Lv‡ev Bwjk Lv‡ev iO gvwL‡q igbv hv‡ev| el©eiY e‡Ui Z‡j QzU‡e m‡e `‡j `‡j| bv‡P Mv‡b KvU‡e †ejv †m_vq i‡e †ev‡kL †gjv| wKb‡e †LvKv jvUvB Nywo LywKi nv‡Z WRb Pzwo| w`bRy‡o AvR K‡ZvB nl© ej‡ev ïf beel©|

Puv`Uv nv‡m : gyb&Ryiæj Bgivb

eyaevi, 9 GwcÖj 2014

Puv‡`i nvwm wSjwgjwSj †XD †L‡j hvq cvwb‡Z gy» Avgvq †PvL Ry‡o †`q gbUv cyovq duvwk‡Z| Puv‡`i Av‡jvq wPKwPKwPK ivwÎ k¨vgj gvVUv-†h iæcvi i‡Oi QovQwo †X‡q R‡ji NvUUv-†h| wSjwgjwgj wPKwPKwPK wkwki †fRv Nvmdz‡j Puv`Uv nv‡m †Kvgj †Quvqv Av‡jvi MwZ hvq `y‡j|

weRq †`‡LwQ : gwZqvi ingvb

eyaevi, 19 gvP© 2014

Avwg weRq †`‡LwQ mvZ gv‡P© jv‡Lv RbZvi wf‡o †im‡Kv‡m©; evOvwj bikv`©y‡ji MR©b kvmb Avmb Kuvcv‡bv fvlY wngvjq †_‡K e‡½vcmvMi Awã û¼v‡i Kuv‡c H kvm‡Ki Mw`| ZR©bx †Zvjv †im‡Kv‡m©i †mB AvnŸvb B_v‡i fv‡m my›`ieb †_‡K AvgvRvb| eRª K‡Éi evYx, Qovq kni MÖvg, ÒGev‡ii msMÖvg, Avgv‡`i gyw³i msMÖvg; Gev‡ii msMÖvg, ¯^vaxbZvi msMÖvg|Ó w`‡knviv cvK kvmK msÁvnxb evsjv‡`k […]

¯^vaxbZv : Rqbvj Av‡e`xb wejøvj

eyaevi, 19 gvP© 2014

¯^vaxbZv hv B‡”Q ZvB Av‡evj-Zv‡evj ejv bv ÿwZKi me©bvkv digvwj‡bi Kjv bv| ¯^vaxbZv Q‡j-e‡j †hgb Lywk Pjv bv gv‡qi gy‡Li †K‡o †bqv fv‡Zi †Kv‡bv bjv bv| ¯^vaxbZv fuvIZvevwR †jv‡Ki †Kv‡bv Qjv bv b`xi gv‡S Wz‡e hvIqv fvOv bv‡qi Zjv bv| ¯^vaxbZv A‡bK `vwg GKwU RvwZi Rb¨ wÎk jvL knx`v‡bi i‡³ gvwU ab¨|

Bhorerkagoj Footer Logo