ïµevi, 31 A‡±vei 2014

BwóKyUyg

KvK : Gbvgyj nK

eyaevi, 15 A‡±vei 2014

cvwZ KvK, `uvo KvK Av‡iv K‡Zv KvK †P‡q †`‡Lv me Kv‡Ki GKB iKg WvK| cvwZ KvK Wv‡K Kv `uvo KvKI Zv `uvo Kv‡Ki, cvwZ Kv‡Ki GKB i‡Oi Qv| KvK KvK me KvK ZZ †bB Zdvr me Kv‡Ki †`Lv wg‡j wQUv‡jB fvZ|

gv‡qi Mí : gybwk †gv¯Ídv Kvgvj

eyaevi, 15 A‡±vei 2014

Ny‡gi mgq MvB †Zv gv‡q Nyg cvovwb Mvb, Avgvi Rb¨ Zvi RxebUv K‡i †M‡Q `vb| LvIqvi mgq ej‡Zv gv‡q e‡ov nIqvi Mí, Av`i hZœ K‡i Avgvq LvB‡q w`‡Zv Aí| †Ljv wb‡q Mí wQj †c‡j †giv‡Wvbvi, Ggb †L‡j bvg Kvgv‡e †LvKb †mvbv Avgvi| covi mgq ej‡Zv gv‡q gvbyl nIqvi Mí, mevi K_vB Rvwb ïay gv‡qi K_v […]

cwiPq : mvC` mv‡n`yj Bmjvg

eyaevi, 15 A‡±vei 2014

co‡Z ewm evevi Kv‡Q †`B bv covq duvwK, ej‡Q evev Avgvi †`‡k †`v‡qj RvZxq cvwL| RvZxq dzj kvcjv Avgvi w`wN‡Z Sjgj, RvZxq gvQ Bwjk Ges KuvVvj RvZxq dj| RvZxqZvÑ evsjv‡`kx GB cwiPq LuvwU|

†PvL K¨v‡givq †ngšÍ : Gm Gg knx`yj Avjg

eyaevi, 15 A‡±vei 2014

Kv‡ji †Lqvq k¨vg MvwjPvq †ngšÍKvj Av‡m, nx‡i gwZ wkwki we›`y Sjgwj‡q nv‡m| †Lmvwi Avi KjvB dz‡ji Lywki `yqvi †Lv‡j, Muv`v eKzj gUiïuwU wn‡gj nvIqvq †`v‡j| Nv‡mi WMvq wkDwj †euvUvq gy‡³v wkwki †Ljv, bxj AvKv‡k †gNcixiv evbvq †g‡Ni †fjv| KuvPv njy` †iv‡`i KYvq KxU-cZ½ bv‡P, Nvmdwos‡qi jvdvjvwd wkwki KYvi Kv‡Q| Kjwm Kuv‡L beea~ kvcjv we‡j hvq, […]

†ng‡šÍi Mvb : †iRvDj Bmjvg nvmy

eyaevi, 15 A‡±vei 2014

N‡i N‡i wb‡q G‡j ANªv‡YiB Mvb, †`v‡qj †Vuv‡U KuvPv †mvbv Avgb av‡bi nvwm; `wLb nvIqvq D`vm K‡i KjwgjZvi NªvY cvZvq cvZvq Dc‡P c‡o Av‡jvK ivwk ivwk| gy‡³v ivOv wkwki `vbvq bv‡P iæ‡cvi †fvi, Kv‡ki e‡b Nv‡mi e‡b RvM‡jv bZzb †kvi; jvD‡qi gvPvq Kzg‡ov WuvUvq D`vm dwos `ycyi, Av‡gi Qvqvq Rv‡gi Qvqvq ev‡R ivLvj euvwk| Drm‡eiB […]

Dcjwä : b~ibex †ejvj

eyaevi, 15 A‡±vei 2014

gvwn‡gi AveŸy Zvi Rb¨ `yB †mU †cvkvK wK‡b G‡b‡Qb| Av¤§y e‡j‡Qb, C‡`i w`b mKv‡j GK †mU †cvkvK ci‡e Avi we‡K‡j Ab¨wU c‡i †Zvgvi bvby evwo †eov‡Z hv‡e| gvwng‡Zv gnvLywk †h Zvi `yB †mU †cvkvK n‡q‡Q| GKwU jvj i‡Oi Ab¨wU bxj i‡Oi| gvwng Zvi eÜz‡`i evmvq †W‡K G‡b bZzb †Kbv Rvgv¸‡jv †`Lvq| Zvi eÜzivI gvwn‡gi g‡Zv […]

weivU nvU

eyaevi, 1 A‡±vei 2014

- gybwk †gv¯Ídv Kvgvj Miæ QvMj DU †fov-†Z R‡g‡Q weivU nvU Kzievwbi C` mvg‡b †i‡L `Lj wb‡q‡Q gvV| giæf‚wgi RvnvR wb‡q Avm‡Q Miæi nv‡U AvKvk‡Quvqv `vg ïwbqv gv_vq PiwK Kv‡U| †M`y PvPv nv‡U †M‡Qb m‡½ wb‡q †Q‡j †divi c‡_ Miæi mv‡_ jç-Sç †L‡j|

C‡`i Lywk

eyaevi, 1 A‡±vei 2014

- Rvwn` †nv‡mb C` G‡j IB AvKv‡k‡Z †`wL Puv‡`i nvwm, C` G‡j ZvB mevB Lywk Kzwj gRyi Pvwl| C‡` Lywki †Rvqvi G‡m myL wd‡i‡Q N‡i, wdiwb †mgvB cv‡qm †L‡q bZzb Rvgv c‡i| Kzievwbi C` G‡j †h †KD †Kvg©v †cvjvI K‡i, Mwie `ytLxi †bB †h Lvevi Lywk‡Z †cU f‡i| bZzb Rvgv cvqwb hviv †Rv‡Uwb hvi fvZ, […]

c~Rvi evRbv

eyaevi, 1 A‡±vei 2014

- †kjx `vm wUUz ZvK Xzgv Xzg ZvK Xzgv Xzg evR‡Q c~Rvi evRbv, gv G‡m‡Qb ZzB eywS AvR eB‡Q Lywki eb¨v| mevi AvwR Lye Avb›` mevi bZzb mvR, bvbvb iƒ‡c mvR‡Q aiv bZzb K‡i AvR| wnsmv-we‡Øl fz‡j mevB gw›`‡ii H cv‡b, `‡j `‡j Pj‡Q Zviv gv‡qi `ik‡b| Kvke‡b‡Z jvM‡Q †`vjv gv G‡m‡Qb e‡j, wkDwj dz‡ji […]

ki‡Zi WvK

eyaevi, 1 A‡±vei 2014

- wgR©v Avw`c kir Kv‡j b`xi P‡i Kvkdz‡jiv †n‡mB g‡i, ïå mv`v iO †h gvLv `„wó a‡i hvq bv ivLv| Ggb w`‡b Zv‡ji eywo †KuvPi f‡i Zvj †h Kzwo, eywoi nv‡Zi Zv‡ji wcVv mevB wg‡j †L‡ZB wgVv| mv`v †g‡Ni Mv‡bi Uv‡b Lywki evb AvR AvKvk cv‡b, †mB Lywk‡ZB QbœQvov †LvKv-LyKz cvMj cvov

Bhorerkagoj Footer Logo